Pracovné orgány školy a koordinátori

 Predmetová komisia všeobecného vzdelávania

Predseda PK :

Členovia:

Mgr. Eva Sroková

Mgr. Peter Cintula

Ing.Anna Dominiková

Mgr. ThDr.Ján Kuboš, PhD.

RNDr. Danica Hanuliaková

Mgr. Martina Kavaschová

Mgr. Stanislav Kovalčík

Mgr. Miroslava Kovalčíková

Mgr. Marián Lojek

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

Mgr. Vladimír Reznický

Mgr. Alena Trembová

 

 

Predmetová komisia odborného vzdelávania

Predseda PK pre odbor PV a KRD:

Členovia:

Mgr. Lena Hončárová

Mgr. art. Jozef Česla

Ing. Anna Dominiková

Mgr. Zuzana Girgášová

Mgr. Stanislav Kovalčík

Mgr. Miroslava Kovalčíková

Mgr.  Milada Kotorová

Ing. Denisa Mačáková

Ing. Marta Perignáthová

Mgr. Vladimír Reznický

Mgr. Eva Sroková

Mgr. Alena Trembová

 

Predseda PK pre odbor FD:                Členovia:
       Mgr. Matúš Matava

              Mgr. art. Dominik Britaňák
              Mgr. Peter Cintula

              Mgr.  Milada Kotorová

              Mgr. art Adam Motýľ

              Mgr. Zlatica Svitanová

Umelecká rada

Predseda umeleckej rady:

Členovia

Mgr. Milada Kotorová

 

Mgr. art Dominik Britaňák

Mgr.art. Jozef Česla

Mgr. Zuzana Girgášová

Mgr. Lena Hončárová

Mgr. Matúš Matava

Mgr. Zlatica Svitanová

 

Koordinátori

Výchovný poradca

Ing. Anna Dominiková

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

Mgr. Vladimír Reznický

Koordinátor športových aktivít, ochrany zdravia a života

Mgr. Marián Lojek

Koordinátor výchova k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Alena Trembová

Koordinátor ľudských práv

Mgr. Miroslava Kovalčíková

Koordinátor finančnej gramotnosti

Ing. Anna Dominiková

Koordinátor čitateľskej gramotnosti

Mgr. Martina Kavaschová

Koordinátor žiackej školskej rady

Mgr. Stanislav Kovalčík

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Mgr. art. Jozef Česla

Zapisovateľka - zápisnice z porád a pedagogických rád

Ing. Denisa Mačáková

Koordinátor výtvarných a fotografických súťaží

Mgr. MIlada Kotorová

Koordinátor TV SUŠ              Mgr. art. Adam Motýľ
Koordinátor fotodokumentácie školských akcií              Mgr. Peter Cintula

Metodický poradca pre vzdelávanie IKT, správca webu

Ing. Denisa Mačáková

Správca moodlu              Mgr. Martina Kavaschová

Kronika školy

Mgr. Alena Trembová

Správca školskej knižnice

Mgr. Martina Kavaschová

Civilná obrana (CO)

Miroslav Marhefka

Sklady

Sklad kostýmov

Ing. Anna Dominiková

Údržba kostýmov

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

Sklad hotových výrobkov - drevo

Mgr. Vladimír Reznický

Sklad výtvarných prác

Mgr. Zuzana Girgášová

Sklad  maturitných prác

Mgr. Milada Kotorová

Garanti študijných odborov

    PV

akad. mal Eva Končeková

    FD

Mgr.art. Róbert Kočan

    KRD

Ján Voško (člen reštaurátorskej komory)

Projekty

Recyklohry

RNDr. Danica Hanuliaková

E-testovanie              RNDr. Danica Hanuliaková

Erasmus +

Mgr. Zlatica Svitanová

Projekty IROP               Ing. Marta Perignáthová
Konto Orange a malé projekty              Mgr. Martina Kavaschová

 


 

Členovia Rady školy    

 
Zástupcovia rodičov:
 1. Emil Hoffmann
 2. PaedDr. Jana Pierová
 3. Milan Rišš
 
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 1. PaedDr. Peter Paľonder
 2. Ing. Denisa Mačáková
 
Zástupca nepedagogických zamestnancov:
 1. Terézia Pirožeková
 
Zástupca žiakov:
 1. Petra Repelová
 
Delegovaní zástupcovia:
 1. Pavel Hudaček
 2. PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
 3. Mgr. Ján Neupauer
 4. Ing. Vladimír Grešš