2014_02 Začali sme prácu vrámci aktivity....

V rámci aktivity 3.2 Matematika pre potreby trhu práce sa začalo postupné spracovávanie textových podkladov pre spracovanie učebných textov. Tomu, ale predchádzal výber potrebnej literatúry a iných potrebných materiálov (napr. rôzne interaktívne DVD, internetové stránky, ...) pre potreby spracovania učebných textov. V rámci aktivity tiež prebieha výber vhodných vzorových príkladov k daným témam. Postupne prebieha aj overovanie spracovávaných učebných materiálov a použitej metodiky na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých ročníkov. Následne prebehne vyhodnotenie metodiky a záverečné spracovanie učebného materiálu pre potreby výstupu k danej aktivite.