Plenárne zasadnutie a triedna schôdzka - 15.10.2015

 

 

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy
Vás srdečne pozývajú na 14. Európsky deň rodičov a škôl,
ktorý sa uskutoční 15.10.2015 (štvrtok)
v budove školy s programom:


1. Plenárne zasadnutie o 15,30 hod. v jedálni

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2014/2015
3. Správa o hospodárení RZ v školskom roku 2014/2015
4. Hlavné aktivity školy v školskom roku 2015/2016
5. Príspevok rodičov do fondu RZ
6. Informácie o projekte, prezentácia, módna prehliadka
7. Maturitné skúšky
8. Rôzne, diskusia

2. Triedna schôdzka o 16,30 hod. v učebniach

Program:

1. Otvorenie, prezentácia
2. Školský poriadok
3. Maturitné skúšky (štvrté ročníky)
4. Voľba triedneho dôverníka
5. Internetová žiacka knižka
6. Rôzne

 

 

Bernadeta Ambrózová            Ing. Marta Perignáthová
    predsedníčka RR                      riaditeľka školy