3446 K GRAFIK TLAČOVÝCH MÉDIÍ

3446 K     grafik tlačových médií

Forma a typ štúdia:    

denné štúdium pre absolventov základnej školy     

Dĺžka vzdelávania a prípravy:  

4 roky

Odbor je určený pre: 

chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia do odboru:

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

Spôsob ukončenia vzdelávania:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

úplné stredné odborné vzdelanie  - ISCED 3A

Pracovné uplatnenie absolventa:

-  v štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, 

-  vo verejnej službe a v samopodnikateľskej činnosti

-   v zamestnávateľských organizáciách ako sú tlačiarne reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík

Nadväzná odborná príprava: 

-  vysokoškolské štúdium

-  pomaturitné štúdium

Vzdelávanie v študijnom odbore je zamerané na prípravu žiakov pre činnosti kvalifikovaných pracovníkov na výkon odborných prác vo fáze predprípravy a prípravy tlače v rámci celkového polygrafického spracovania tlačovín v organizáciách polygrafického, vydavateľského a reklamného charakteru.

 Spracovanie a vyhotovenie podkladov pre zhotovenie textovej a obrazovej časti tlačovej formy sa uskutočňuje v textových a grafických programoch na počítači.

Poskytované vzdelávanie v študijnom odbore pozostáva zo všeobecnej a odbornej zložky.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Všeobecné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie

Slovenský jazyk a literatúra

Aplikovaná informatika

Anglický jazyk / Nemecký jazyk

Ekonomika

Občianska náuka

Polygrafia

dejepis

Polygrafické materiály

Etická výchova/Náboženská výchova

Reprodukcia obrazu

Matematika

Sadzba a montáž

Fyzika/ Chémia

Grafický dizajn tlačových médií

Ekológia

Odborná prax

Telesná výchova