Slavkovská 19, Kežmarok

8297 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Po ukončení štúdia absolvent ovláda fotografickú a osvetľovaciu techniku, spracovanie čierno-bielych a farebných fotografií. Pozná prácu s videokamerou, spracovanie a úpravu videozáznamu. Absolventi sú oboznámení so strojovým a automatickým spracovaním fotografií.

Podstatou štúdia odboru je fotografická tvorba, prechádzajúca jednotlivými druhmi a aspektmi fotografie. Študenti si osvoja základy výtvarného umenia a názoru aplikované v oblasti fotografie a grafického dizajnu. Samotná fotografická tvorba a videotvorba je podmienená získavaním vedomostí o fotografickej a audiovizuálnej technike, zahrňujúc vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálov a pracovný proces pri práci s digitálnym obrazom. Dôraz sa kladie na znalosť práce na počítači s ovládaním grafických programov, ako aj programov na animáciu a spracovanie videozáznamu. Cieľom je uplatnenie technologických poznatkov a vlastného výtvarného myslenia v klasickom tvorivom procese a realizácii zákaziek.

Prvý a druhý ročník je zameraný na základy výtvarnej prípravy, fotografických technológií a základné práce s fotografickými prístrojmi v rámci praktických cvičení. V treťom a  štvrtom ročníku žiaci riešia samostatné úlohy fotografického dizajnu a videotvorby, v ktorých spájajú fotografický obraz s písmom, značkou a kresbou. Samostatne riešia rôzne úlohy - reportážne cvičenia, dokumentárne publikácie a inscenovanú fotografiu. V tvorbe i využívajú počítačovú grafiku, základy typografie a videa.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti i musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce.

Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku, pozná dejiny výtvarnej kultúry, ovláda prácu s počítačom.

Výučba smeruje k profesionálnemu uplatneniu absolventov v odbornej praxi. Šírka ich všeobecnej a odbornej prípravy im umožňuje úspešne pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách príslušného zamerania.

Kontakt

Stredná umelecká škola

skola@suskk.sk

Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok

e-mail:
suskk@mail.t-com.sk
(platný do 30.06.2015)

+421 52 452 52 82

Vyhľadávanie

 

...naša škola...

 

----------------------------------------------


Platba
príspevku
na ZRPŠ


----------------------------------------------

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

-----------------------------------------------

Talentové skúšky, prijímacie skúšky

Informácie pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov na šk.rok 2015/2016

 

Informácie pre záujemcov o štúdium neumeleckých odborov na šk.rok 2015/2016

 

Kritériá 1.kola talentových skúšok na prijatie uchádzačov pre šk.rok 2015/2016

 

Kritériá 1.kola prijímacích skúšok na prijatie uchádzačov pre šk.rok 2015/2016
(odbor GTM)

-----------------------------------------------

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

správy nájdete ...TU...

 

© 2010 - 2011 peknastranka.sk. Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode