Pracovné orgány školy a koordinátori

 Predmetová komisia všeobecného vzdelávania

Predseda PK :

Členovia:

Mgr. Alena Trembová

Ing.Anna Dominiková

Mgr. ThDr.Ján Kuboš, PhD.

RNDr. Danica Hanuliaková

Mgr. Stanislav Kovalčík

Mgr. Miroslava Kovalčíková

Mgr. Marián Lojek

Mgr. peter Cintula

PaedDr. Peter Paľonder

Ing. Marta Perignáthová

Mgr. Vladimír Reznický

Mgr. Eva Sroková

Mgr. Alena Trembová

Mgr. Jarmila Zoričáková

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

Predmetová komisia odborného vzdelávania

Predseda PK :

Členovia:

Ing. Denisa Mačáková

Mgr. art. Jozef Česla

Ing. Anna Dominiková

Mgr. Zuzana Girgášová

Mgr. Lena Hončárová

Akad.mal. Eva Končeková

Mgr.  Milada Kotorová

Mgr. Stanislav Kovalčík

Mgr. Miroslava Kovalčíková

Mgr. Matúš Matava

Mgr. Vladimír Reznický

Mgr. Eva Sroková

Mgr. Peter Cintula

Mgr. Andrea Stašeková

Mgr. Zlatica Svitanová

Mgr. Alena Trembová

Kristína Kapustová

Umelecká rada

Predseda umeleckej rady:

Členovia

Mgr. Milada Kotorová

 

Mgr.art. Jozef Česla

Mgr. Zuzana Girgášová

Mgr. Zlatica Svitanová

Akad.mal. Eva Končeková

Mgr. Matúš Matava

Koordinátori

Výchovný poradca

Ing. Anna Dominiková

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

Mgr. Eva Sroková

Koordinátor športových aktivít, ochrany zdravia a života

Mgr. Marián Lojek

Koordinátor výchova k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Alena Trembová

Koordinátor ľudských práv

Mgr. Vladimír Reznický

Koordinátor finančnej gramotnosti

Ing. Anna Dominiková

Koordinátor čitateľskej gramotnosti

PaedDr. Peter Paľonder

Koordinátor žiackej školskej rady

Mgr. Stanislav Kovalčík

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Mgr. Denisa Mačáková

Zapisovateľka - zápisnice z porád a pedagogických rád

Ing. Denisa Mačáková

Koordinátor výtvarných a fotografických súťaží

Mgr. MIlada Kotorová

Koordinátor TV SUŠ              Mgr. Andrea Stašeková

Metodický poradca pre vzdelávanie IKT, správca webu

Mgr. Jarmila Zoričáková

Kronika školy

Mgr. Alena Trembová

Správca školskej knižnice

PaedDr. Peter Paľonder

Civilná obrana (CO)

Miroslav Marhefka

Sklady

Sklad kostýmov

Ing. Anna Dominiková

Sklad hotových výrobkov - drevo

Bc. Vladimír  Reznický

Sklad starých maturitných prác (č.207)

Mgr. Zuzana Girgášová

Sklad najlepších výtvarných prác (č.208)

Mgr. Zuzana Girgášová

Sklad nových maturitných prác – od 2013/14 (č.107)

Mgr. Milada Kotorová

Garanti študijných odborov

    GTM

Mgr. art. Jozef Česla

    PV

Mgr. Milada Kotorová

    SKT

Ing.Anna Dominiková

    FD

Mgr.art. Róbert Kočan

    KRD

Ján Voško (člen reštaurátorskej komory)

Projekty

Zelená škola, Recyklohry

PaedDr. Peter Paľonder

Erasmus +

Mgr. Zlatica Svitanová

Pasportizácia školy, e-testovanie

RNDr. Danica Hanuliaková

Projekty IROP               Ing. Marta Perignáthová
Konto Orange a malé projekty               PaedDr. Peter Paľonder

 


 

Členovia Rady školy    

 
Zástupcovia rodičov:
 1. Emil Hoffmann
 2. Ján Varhol
 3. Milan Rišš
 
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Peter Paľonder
 2. Ing. Denisa Mačáková
 
Zástupca nepedagogických zamestnancov:
 1. Terézia Pirožeková
 
Zástupca žiakov:
 1. Petra Repelová
 
Delegovaní zástupcovia:
 1. Pavel Hudaček
 2. MUDr. Pavol Slovík
 3. Oľga Vilčeková
 4. Ing. Karol Gurka